fbpx

תכנית אב-מתאר מצפה רמון

תחום המיזם:תכנון וסביבה
סטטוס המיזם: הסתיים
מועד התחלה: יולי 2014

תכנית אב-מתאר החדשה של מצפה רמון מתוכננת זה מעל לעשור, אך לוקה בכשלים פרוגרמתיים קשים המהווים סיכון לחוסן הקהילתי של תושבי מצפה רמון.

2006 – תחילת תכנון

תכנית המתאר החדשה של מצפה רמון יצאה לדרך עוד בשנת 2006 ביוזמת משרד הבינוי והשיכון. בתחילה פעלו רשויות התכנון והמועצה המקומית לקידום התכנית ללא כל שיתוף או יידוע ציבור של הציבור. מחאה של פעילי עמותת קשת מול התנהלות זו, הביאה למספר מפגשי שיתוף ציבור מטעם היזם וצוות התכנון.

מפת תוכנית אב-מתאר
מפת תכנית אב-מתאר

2014 – לימוד התכנית וגיבוש מסקנות

עם פרסום מסמכי תכנון מתקדמים במהלך 2014-2015 ולקראת הפקדת התכנית גייסה עמותת קשת צוות מומחים מתנדבים מקרב חברי העמותה ותושבי מצפה רמון לעיון ולמידה מעמיקים במסמכי התכנית. המתנדבים התחלקו לקבוצות עבודה לפי נושאים ותחומי מומחיות שונים וגיבשו מסקנות נרחבות לגבי הכשלים והבעיות בתכנית.

בנוסף, קיים תחום תכנון וסביבה בעמותה מספר כנסי תושבים להצגת התכנית ולדיון בבעיות העולות ממנה.

מודעת הזמנה לכנס ראשון בשנת 2014
מודעת הזמנה לכנס ראשון בשנת 2014

עיקר הממצאים היו כי אין הלימה בין היצע התעסוקה של התכנית, ברובו משרות שכר מינימום בתעשיית המלונאות, לבין היצע המגורים העתידי של מצפה רמון באותה עת שנשען כולו על כ- 1,300 יחידות דיור פרטיות על מגרשים של חצי דונם בעלות של 1.5-2.5 מיליון ₪ ליחידה.

תוצרי המחקר הוצגו למתכנן ולראש המועצה המקומית אך למרבה הצער המועצה סירבה לשתף פעולה עם העמותה בניסוח ההתנגדויות לתיקון התכנית.

הפתרונות שהוצעו על ידי העמותה הם:

 • ריסון פיתוח ההיצע המלונאי באמצעות הגבלת שיווק מגרשים מלונאיים על פי קריטריונים של חוסן קהילתי או פריסה קשיחה של השיווק על פני 25 שנה.
 • המרה של כ- 500 יחידות דיור מצמוד קרקע לבניה רוויה של דירות קטנות בנות השגה.

בנוסף, קיים תחום תכנון וסביבה בעמותה מספר כנסי תושבים להצגת התכנית ולדיון בבעיות העולות ממנה.

סקירת נתונים פרוגרמטיים מתוך מצגת דיון ציבורי
סקירת נתונים פרוגרמטיים מתוך מצגת דיון ציבורי

2018 – הפקדה והתנגדויות

בפברואר 2018 הופקדה התכנית בתנאים. לתכנית הוגשו מספר התנגדויות, בינהן התנגדויות של גופים ממשלתיים ומסחריים על רקע טכני וכן התנגדות המועצה המקומית והתנגדות עמותת קשת שהוגשה בחודש יוני באותה השנה .

התנגדות העמותה כללה 4 סעיפים עיקריים:

 1. הצורך בהלימה בין המצאי התכנוני של יחידות מגורים לבין יעדי גידול האוכלוסייה הקבועים בתכנית וביחס לאיתנותה הפיננסית של המועצה המקומית ובעיקר הגבלת מספר יחידות הדיור ביחס ליעד הגידול המוצהר, מאחר ובפועל התכנון יצר מלאי קיים ותכנוני נומינאלי מגיע ל- 5,475 יח”ד המאפשר אוכלוסייה של 17,520 נפש. 75% מעל ליעד הגידול המוצהר.
 2. הצורך בקביעת שלביות לשיווק ופיתוח מתחמים מלונאיים שכונות חדשות, ביחס לכושר הנשיאה החברתי של קהילות מצפה רמון.
 3. הצורך בקביעת הנחיות למניעת זיהום אור ותאורה בהתאם למתחייב מהגדרת המרחב כשמורת אור כוכבים.
 4. תיקונים שונים במסמכי התכנית.

הצעת העמותה, לצמצום מספר יחידות הדיור, עמדה בניגוד להתנגדות המועצה המקומית, שביקשה אף להגדיל את היצע מלאי יחידות הדיור המתוכננות בשכונת מגשימים מ 700 יח”ד ל 1400 יח”ד.

2019 – דיון בהתנגדויות

הדיון בהתנגדויות לתכנית נדחה לאחר הבחירות המקומיות שנערכו באוקטובר 2018. לאחר שמיעת ההתנגדויות נערך דיון פנימי בתאריך 14/01/2019. שבוע לאחר מכן פרסמה הועדה מסקנות ביניים.

הנקודות העיקריות בהתנגדות קשת שהתקבלו על ידי הועדה המחוזית הינן:

 1. מימוש התכנית יהיה בהתאם לבחינה מתמשכת של כושר נשיאה סביבתי וחברתי של הישוב. המימוש יהיה בשלבים לפי מיצוי שלבים קודמים. בנוסף, לגבי מגורים, המימוש יהיה צמוד דופן למרקם הבנוי הקיים ככל הניתן.
 2. עריכה מחדש של הנספח הנופי סביבתי ותיקון אזכורים והפניות שגויות לנספח הקיימות אשר למעשה הוטמע בנספח הנופי סביבתי.
 3. מבני ציבור חדשים יתוכננו בהתאם לדרישות תקן ישראלי 5281 התקף בעת מתן היתר בניה.
 4. על התכנית המפורטת והפירוט הפרוגרמתי לכלול תכנון פתרונות למגורי עובדים בתחום המלונאות.
 5. שימור וניצול מיטבי של הקרקע בדגש על שימוש חוזר, ככל האפשר, להקמת מתקני תשתית על גבי קרקע מופרת.
 6. מתקני תקשורת יחוייבו בהגשת סקר קרינה בעת הכנת תכנית מפורטת.

מסמכים לעיון

לתרום לכל מה שקשת עושים
בתרומה חודשית או חד פעמית

לפגוש את האנשים של קשת

הרצאה לקבוצות על אקטיביזם סביבתי וחברתי במצפה רמון והר הנגב

לא נמצאו פוסטים מקושרים
לתרום לכל מה שקשת עושים
בתרומה חודשית או חד פעמית

לפגוש את האנשים של קשת

הרצאה לקבוצות על אקטיביזם סביבתי וחברתי במצפה רמון והר הנגב

מגיעים לבקר במצפה רמון?

מעוניינים להעשיר את הביקור בתוכן מקומי מרתק? נשמח לפגוש אתכם ולספר לכם את סיפורה של עמותת קשת.

דילוג לתוכן